เครื่องผลิตแก๊สคุณภาพสูงจากไม้ เพื่อผลิตกระแสร์ไฟฟ้า

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.กิติพงษ์ เจาจารึก, รองศาสตราจารย์, "THE MATHEMATICAL MODELING OF THERMOCHEMICAL PROCESS OF A TWO-STAGE DOWNDRAFT GASIFICATION", Computational Thermal Sciences, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2014, หน้า 59-68