การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อลาดดินสำหรับโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย

Publish Year International Journal 3
2015 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exไกรโรจน์ มหรรณพกุล, exดร.อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์, "Slope Stability and Pore-Water Pressure Regime in Response to Rainfall: a Case Study of Granitic Fill Slope in Northern Thailand", Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2015, หน้า 45-54
2013 exSawangsuriya, A., inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exSukolrat, J., exDechasakulsom, M., exMahatumrongchai, V., exMilindalekha, P., exAnuvechsirikiat, S., "Comparison of erosion susceptibility and slope stability of repaired highway embankment", Geotechnical Special Publication, ปีที่ -, ฉบับที่ 231 GSP, มีนาคม 2013, หน้า 1912-1921
2012 inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "Some applications of unsaturated soil mechanics in Thailand: an appropriate technology approach", Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA , ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2012, หน้า 1-11
Publish Year International Conference 15
2015 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exจิติมา เทพพานิช, "Seepage and Pore Water Pressure Behavior: A Case Study of Landslide Triggering Mechanism in Uttaradit, Thailand", International conference on Geotechnical Engineering, ICGE Colombo, 10 - 11 สิงหาคม 2015, Colombo สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
2015 exJ. S. M. Fowze, exD. T. Bergado, exZ. Y. Aung, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exP. Voottripruex, "Prediction of SWC of some Residual Soils in Thailand Based on Grain Size Curves", International conference on Geotechnical Engineering, ICGE Colombo, 10 - 11 สิงหาคม 2015, Colombo สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
2015 exMuntohar, A, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exH. J. Liao, exR. M. N. Barus, "Prediction of Shallow Slope Failure Using Probabilistic Model: a Case Study of Granitic Fill Slope in Northern Thailand", The Seventh Regional Symposium on Infrastructure Development (RSID 7), 6 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exH. Rahardjo, exA. Satyanaga, exK. Hoon , exW.L. Sham, exAaron & C.L., Ong, exB.B.K. Huat, ex M.H. Fasihnikoutalab, exA. Asadi, exP.P. Rahardjo , inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exT.M. Thu, ex T.T. Viet, "Slope Safety Preparedness in Southeast Asia for Effects of Climate Change", Joint Technical Committee JTC-1 TR3 Forum ‘Slope Safety Preparedness for Effects of Climate Change, 17 - 18 พฤศจิกายน 2015, Naples สาธารณรัฐอิตาลี
2014 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exไกรโรจน์ มหรรณพกุุล, exดร.อัคคพัฒน์ สว่างสุริย์, "Evaluating slope stability with respect to pore-water pressure and suction variation with rainfall; a case study of fill granitic slope in northern Thailand", Proceedings of 6th the International conference on unsaturated soils, UNSAT 2014, Unsaturated Soils: Research & Applications, 2 - 4 กรกฎาคม 2014, Sydney เครือรัฐออสเตรเลีย
2013 exSawangsuriya, A., inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exSukolrat, J., exDechasakulsom, M., exMahatumrongchai, V., exMilindalekha, P., exAnuvechsirikiat, S., "Comparison of erosion susceptibility and slope stability of repaired highway embankment", 2013 Congress on Stability and Performance of Slopes and Embankments III, Geo-Congress 2013, 3 มีนาคม 2013
2013 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exไกรโรจน์ มหรรณพกุล, "Slope stability of a granitic soil slope with respect to pore water pressure variation with rainfall: a case study of highway no.1009, km 42, Doi-intanon.", Proceedings of the fourth Tokyo Tech-KU Joint Seminar on Infrastructure Development, 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2013, tokyo ญี่ปุ่น
2012 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exไกรโรจน์ มหรรณพกุล, exฉัตรชัย รัตนอารีกุล, "Shear Strength and Soil-Water Characteristic Curve of Two Granitic Residual Soils from Two Landslide Areas in Thailand", Tokyo Tech-KU Joint Seminar on Infrastructure Development, 1 - 2 พฤศจิกายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exอัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกฤช เหลาสุภาพ, "Identification of potentially expansive soils causing longitudinal cracks along pavement shoulder in central Thailand", Proc. 5th Asia-Pacific Conf. on Unsaturated Soils, Pattaya, Thailand, 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2012, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2012 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกฤช เหลาสุภาพ, exอัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์, "Mechanisms of longitudinal cracks along highway shoulder in central Thailand", Proc. 5th Asia-Pacific Conf. on Unsaturated Soils, Pattaya, Thailand, 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2012, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2012 inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "Some applications of unsaturated soil mechanics in Thailand: an appropriate technology approach.", 5th Asia-Pacific Conference on Unsaturated Soils 2012, 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2012, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2012 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exอัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์, exปฏิพัทธ์ บุญเจริญพานิช, inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "Influence of kaolin mixture on unsaturated shear strength of decomposed granitic silty sand.", Unsaturated Soils: Research and Applications. Proc. 2nd European Conference on Unsaturated Soils, E-UNSAT 2012, 5 - 7 มิถุนายน 2012, naples สาธารณรัฐอิตาลี
2012 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exอัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์, exเศกชัย อนุเวชศิริเกียรติ, "Classification of shrinkage and swelling potential of a subgrade soil in central Thailand", Unsaturated Soils: Research and Applications. Proc. 2nd European Conference on Unsaturated Soils, E-UNSAT 2012, 6 มิถุนายน 2012, naples สาธารณรัฐอิตาลี
2012 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exVadhanabhuti, B., exLousuphap, K., exSawangsuriya, A., "Mechanisms of longitudinal cracks along pavement shoulder in central Thailand", 5th Asia-Pacific Conference on Unsaturated Soils 2012, 29 กุมภาพันธ์ 2012
2010 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "UNSATURATED SOILS AND CLIMATE CHANGE", International Symposium and Exhibition on Geotechnical and Geosynthetics Engineering: Challenges and Opportunities in Climate Change 7 to 8 December 2010 | Bangkok, Thailand, 7 - 9 ธันวาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 8
2014 exไกรโรจน์ มหรรณพกุล, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "การทำนายค่าแรงดันน้าช่องว่างดินจากปริมาณน้ำฝนกรณีศึกษา ทางหลวงหมายเลข 1009 กม.42 ดอยอินทนนท์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14 - 16 พฤษภาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exอธิจิต สุขปัญญา, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาการทดสอบการเฉือนตรงอย่างง่ายขนาดใหญ่และพฤติกรรมการเฉือนแบบไม่ระบายน้ำของดินเหนียวกรุงเทพฯ สร้างใหม่", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห‹งชาติ ครั้งที่ 18, 8 - 10 พฤษภาคม 2013, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exไกรโรจน์ มหรรณพกุล, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินเสถียรภาพของลาดโดยพิจารณาแรงดันน้ำและแรงดูดที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณฝน กรณีศึกษา ทางหลวงหมายเลข 1009 กม.42 ดอยอินทนนท์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห‹งชาติ ครั้งที่ 18, 8 - 10 พฤษภาคม 2013, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exอัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์, exจิรโรจน์ ศุกลรัตน์, exเอกนรินทร์ จินะวงศ์, exกุลภัทร์ พิสิษฐ์กุล, exนรินทร์ หรรษชัยนันท์, "เสถียรภาพและการกัดเซาะลาดดินคันทาง ทางหลวงหมายเลข 1009 กม.42 ดอยอินทนนท์", Proceedings of the International Conference on Highway Engineering 2012, 18 - 20 เมษายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, exอัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์, exจิรโรจน์ ศุกลรัตน์, exเอกนรินทร์ จินะวงศ์, exกุลภัทร์ พิสิษฐ์กุล, exนรินทร์ หรรษชัยนันท์, "พฤติกรรมการกัดเซาะและแรงดันน้ำในลาดดินคันทาง กรณีศึกษา: ทางหลวงหมายเลข 1009. กม.42 ดอยอินทนนท์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 , 9 - 10 พฤษภาคม 2012, อุดรธานี ประเทศไทย
2012 exอรรถพล แตระกุล, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exจิรโรจน์ ศุกลรัตน์, "พฤติกรรมแรงดันน้ำช่องว่างดิน และปริมาณน้ำฝน กรณีศึกษา ลาดดินคันทางเสริมแรง ทางหลวงหมายเลข 1095 จังหวัดแม่ฮ่องสอน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 9 - 10 พฤษภาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exกฤช เหลาสุภาพ, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเส้นอัตตลักษณ์ของนํ้าในดินและกำลังรับแรงเฉือนของดินเหนียวบดอัดในพื้นที่ภาคกลาง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 20 - 21 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exจิติมา เทพพานิช, inดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการไหลซึมและแรงดันนํ้าในช่องว่างดิน กรณีศึกษาพื้นที่ดินถล่ม ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 20 - 21 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย