การกระจายตัวของ glucose transporters (GLUTs) ชนิดต่าง ๆ ที่ตัวอสุจิ และการใช้สารเจือจางน้ำเชื้อแช่แข็งที่เฉพาะเจาะจงในน้ำเชื้อช้างแช่แข็ง