สภาวะที่เหมาะสมในการกำจัดชั้นโปรตีนของยางธรรมชาติด้วยโปรติเอส

Publish Year National Conference 1
2011 exศิราวัน ประเสริฐกิตติกุล, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "ศึกษาอิทธิพลหลักที่มีผลต่อเอนไซม์โปรติเอสที่ตรึงบนตัวรองรับไคโตซานโดยใช้ 2-level factorial design", การประชุมเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 6 - 7 ตุลาคม 2011, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย