การผลิตอนุภาคคอมพอสิตระหว่างยามีเฟนนามิกแอซิดและพอลีเอทิลีนไกลคอล ด้วยกระบวนการที่ใช้ของไหลที่สภาวะใกล้จุดวิกฤต

Publish Year International Journal 2
2016 inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาว ศศิวิมล โพธิปัญญากุล, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Co-precipitation of mefenamic acid - polyvinylpyrrolidone K30 composites using Gas Anti-Solvent.", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers., ปีที่ 63, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2016, หน้า 17-24
2013 inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, exMs. Siwaporn Suttikornchai , exMs. Thitima Songjitsomboon , "Co-precipitation of Mefenamic acid and Polyethylene Glycol 4000 Using theGas Anti-Solvent (GAS) Process", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2013, หน้า 440-446
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, exนางสาว ฐิติมา ทรงจิตสมบูรณ์, "Precipitation of mefenamic acid and composite mefenamic acid?polyethylene glycol particles by the Gas Anti-Solvent Process", International Conference on Process Intensification for Sustainable Chemical Industries (ICPI 2011) , 26 - 29 มิถุนายน 2011, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน