การวิจัยและพัฒนากระบวนการตรวจสอบผลผลิตทางการเกษตรด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลภาพ