พยาธิสภาพและค่าโลหิตวิทยา-เคมีโลหิตจากผลของสารพิษจากเชื้อรา Ochratoxin A ในเป็ด

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, "บทความอย่างสังเขปว่าด้วยความเป็นพิษของสารพิษจากเชื้อราในปศุสัตว์", JOURNAL OF MAHANAKORN VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2012, หน้า 37-46
Publish Year International Conference 2
2012 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, exN. Kusujarit, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, "Effect of low-levels of ochratoxin A on performance, haematology and blood chemistry parameters in duckling", 19th KRIMIVA International conference 2012, 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, Opatija สาธารณรัฐโครเอเชีย
2011 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, exN. Kusujarit, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, "Ochratoxicosis on hematological and blood chemistry profiles in ducks", 33rd Mycotoxin Workshop, 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2011, Freising สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี