การปรับปรุงศักยภาพทางการสืบพันธุ์ของไก่พื้นเมืองเพศเมียด้วยแสงเอกรงค์สีแดง

Publish Year International Journal 3
2014 inดร.นิรัตน์ กองรัตนานันท์, รองศาสตราจารย์, "Effects of green or a combination of green and blue monochromatic light on growth, carcass yield, the heterophil-to-lymphocyte ratio and eye morphology of Thai indigenous chickens", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - กรกฎาคม 2014, หน้า 412-424
2012 inดร.นิรัตน์ กองรัตนานันท์, รองศาสตราจารย์, exพรรณพรรษ กัณตภา, "Effects of red light illumination on productivity, fertility, hatchability and energy efficiency of Thai indigenous hens", Kasetsart J.(Nat.Sci.), ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 51-63
2011 inดร.นิรัตน์ กองรัตนานันท์, รองศาสตราจารย์, "Influence of red light on reproductive performance, eggshell ultrastructure, and eye morphology in Thai-native hens", POULTRY SCIENCE, ปีที่ 90, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2011, หน้า 2855-2863
Publish Year National Journal 1
2011 inดร.นิรัตน์ กองรัตนานันท์, รองศาสตราจารย์, exศิริพร ยกศิริ, exอรทัย วรชินา, exอังสุมา แก้วคต, "การกระตุ้นการเจริญพันธุ์และการให้ผลผลิตไข่ในแม่ไก่พื้นเมืองด้วยแสงสีแดงจากหลอดไฟแอลอีดี", วารสารสัตวบาล, ปีที่ 21, ฉบับที่ 97, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 16-26