(ไม่จัดสรรตั้งแต่ปี 2553) การศึกษาติดตามพัฒนาการของเรือนพุ่มและผลผลิตของไม้ผล