การใช้สารสกัดจากสาหร่ายในการปรับปรุงคุณภาพลูกชิ้นปลา

Publish Year National Conference 1
2011 exจักรินทร์ ตรีอินทอง, inดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการแช่อะซิโตนและสภาวะการให้ความร้อนต่อปริมาณผลผลิต และ สมบัติของสารไฮโดรคอลลอยด์ที่สกัดจากสาหร่ายผมนาง (Gracilaria sp.) และสาหร่ายโพรง (Solieria robusta)", รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 49 สาขาประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1-4 กุมภาพันธ์ 2554 หน้า 228-235 , 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย