การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้าราชบุรี โดยใช้ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม

Publish Year National Conference 1
2011 exนายภณชัย สุขแก้ว, inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้พืชนำบางชนิดในการปรับปรุงคุณภาพนำทิ้งจากโรงไฟฟ้าราชบุรี", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 8, 8 - 9 ธันวาคม 2011, นครปฐม ประเทศไทย