สมบัติทางฟิสิกส์ เคมี และเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งลูกเดือย

Publish Year International Conference 2
2012 exน.ส มยูรกาญจน์ เดชกุญชร, inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of temperatures and casting solvents on physical and mechanical properties of adlay flour films", Starch Update 2011 : The 6 th International Conference on Starch Technology, 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส มยูรกาญจน์ กาญจนกุญชร, "Comparison properties of adlay (Coix lachryma-jobi L.) flour and starch", The Starch Update 2009: The 5th International Conference on Starch Technology, 24 - 25 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2007 inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมยูรกาญจน์ เดชกุญชร, "สมบัติด้านเคมี และเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งและสตาร์ชลูกเดือย", การประชุมวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร), 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย