โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียในการปลูกพืช

Publish Year National Conference 1
2010 inนางสาวภารดี แซ่อึ้ง, "การศึกษาการใช้ประโยชน์จากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียในการปลูกพืช", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand Research symposium 2010 ภาคบรรยาย), 27 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย