Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541

  Expertise Cloud

  Landfill GasSolid wasteThree Stages Gasifierกากตะกอนก๊าซขยะก๊าซชีวภาพการใช้ประโยชน์จากตะกอนการนำตะกอนปลูกพืชโดยตรงการนำตะกอนมาแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักการนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์การแปรรูปการสะสมของแคดเมียมการสะสมของตะกั่วกำจัดขยะมูลฝอยเกษตรขยะขยะพลาสติกคุณภาพก๊าซเชื้อเพลิงอัดแท่งใช้ประโยชน์ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียน้ำมันพลาสติกปริมาณก๊ปุ๋ยปุ๋ยหมักผลกระทบผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมผลตกค้างผลิตกระแสไฟฟ้าผักตบชวาฝุ่นซังข้าวโพดพลังงานพลังงานชีวมวลฟาร์มหมูไฟฟ้ามูลฝอยรวบรวมก๊าซระบบกำจัดขยะแบบผสมผสานระบบผลิตระบบหมักแบบหมุนเวียนน้ำวัสดุเหลือใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมสิ่งแวดล้อมแหล่งกำเนิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

  Interest


  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 7 เรื่อง (นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)