Conference

การศึกษาการใช้ประโยชน์จากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียในการปลูกพืช
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand Research symposium 2010 ภาคบรรยาย)
ชาติ
27 สิงหาคม 2010
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียในการปลูกพืช

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :การวิจัยทดสอบจัดทำปุ๋ย/สารปรับปรุงดิน โดยใช้วัสดุเหลือใช้จากโรงงาน โดยจัดทำปุ๋ยสูตรต่างๆ ทดสอบในการปลูกพืช 2 ชนิด เปรียบเทียบกับปุ๋ยชีวภาพของศูนย์พลังงาน,1 มี.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2013