การจัดการพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มผลผลิต

Publish Year International Journal 3
2013 exNut Munpholsri, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, exWansuk Senanan, exWongpathom Kamonrat, "Microsatellite markers suggested moderate genetic variation in Indian mackerel (Rastrelliger kanagurta)populations from the Andaman Sea, Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 47, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2013, หน้า 853-863
2012 exKaraket, T., inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, "CERVUS vs. COLONY for successful parentage and sibship determinations in freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii de Man", Aquaculture, ปีที่ 324-325, ฉบับที่ -, มกราคม 2012, หน้า 307-311
2011 exYoottana Kanchanachai, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exSupattra Uraiwan, "Estimating Genetic Parameters for Weight and Body Size of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) by Restricted Maximum Likelihood Method", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์) , ปีที่ 45, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2011, หน้า 1047-1057