การพัฒนาสีผิวของผลมังคุดระหว่างการเจริญเติบโตและหลังการเก็บเกี่ยว

Publish Year International Journal 1
2009 exPalapol, Y., inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exStevenson, D., exCooney, J. M, exAllan, A.C., exFerguson, I.B., "Colour development and quality of mangosteen (Garcinia mangostana L.) fruit during ripening and after harvest", Postharvest Biology and Technology, ปีที่ 51, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2009, หน้า 349-353