การศึกษาและวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ในมังคุด

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, exChonlachart Piyakarn, "Logistics Cost Structure for Mangosteen Farmers in Thailand", Systems Engineering Procedia, ปีที่ 2, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2011, หน้า 40-48
Publish Year International Conference 2
2012 inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, exKarn Usri, "The Analysis of Logistics Cost for Mangosteen Collectors in the Eastern Thailand", International Conference on IML 2012, 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2012, อ เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
2011 inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, exChonlachart Piyakarn, "Logistics Cost Structure for Mangosteen Farmers in Thailand", International Conference on Engineering and Risk Management, 29 - 30 กันยายน 2011, Changsha สาธารณรัฐประชาชนจีน