ระบบควบคุมศัตรูพืชและการระบาดของศัตรูพืชในระหว่างการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสู่ระบบเกษตรอินทรีย์

Publish Year National Journal 1
2010 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exชุตินธร หยุนแดง, "การปนเปื้อนโดย Escherichia coli ในแปลงผลิตที่มีผลต่อคุณภาพของผักกาดหอมหลังการเก็บเกี่ยว", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 572-575
Publish Year International Conference 1
2012 ex N. Imjit, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "Polymerase Chain Reaction Based Detection of Chilli Anthracnose Disease", International conference on postharvest pest and disease management in exporting horticulture crops (PPDM 2012), 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย