การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตจากระบบ GAP สู่ระบบเกษตรอินทรีย์

Sub Project

Publish Year National Journal 2
2008 inดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, inดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาองค์กรเข้าสู่มาตรฐานหน่วยรับรอง GLOBALGAP", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2008, หน้า 1-10
2008 inดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, "การศึกษาการมีส่วนร่วมในระบบผลิตผักผลไม้สดเพื่อการรับรองตามมาตรฐาน GLOBALGAP Option 2", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1-3, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exชุตินธร หยุนแดง, "การปนเปื้อนโดย Escherichia coli จากแปลงผลิตที่จะมีผลต่อคุณภาพของผักกาดหอมหลังการเก็บเกี่ยว", การสัมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติครั้งที่ 7, 19 - 20 สิงหาคม 2009, กระบี่ ประเทศไทย