การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปรับเปลี่ยนการผลิตจากระบบ GAP สู่ระบบเกษตรอินทรีย์