ระบบควบคุมศัตรูพืชและการระบาดของศัตรูพืชในระหว่างการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสู่ระบบเกษตรอินทรีย์

Publish Year National Conference 1
2012 exSudarat Siriprachayapikhup, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "Histology studied of Alternaria brassiciola infection to an induced Brassica sp. for disease resistant", The 6th Thai Mycological Conference, 6 มีนาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย