การศึกษาผลของอุณหภูมิและสภาวะบรรยากาศดัดแปลงต่อสารพฤกษเคมีในส้มโอตัดแต่งพร้อมบริโภค