การศึกษาการประเมินคุณภาพภายในพุทราด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, "EVALUATION OF INTERNAL QUALITY OF FRESH-CUT POMELO USING VIS/NIR TRANSMITTANCE", Journal of Texture Studies, ปีที่ 43, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2012, หน้า 445-452