โครงการวิจัยผนังสีเขียว

Publish Year International Journal 2
2013 inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, "สมรรถนะการป้องกันความร้อนของแผ่นปลูกพืช", Proceedings of the 1st annual International Conference of Architecture and Civil Engineering, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2013, หน้า 546-550
2011 inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "Thermal Performance of Biofacade with Natural Ventilation in the Tropical Climate", Procedia Engineering, ปีที่ 21, ฉบับที่ "-", ธันวาคม 2011, หน้า 34-41
Publish Year National Journal 2
2016 inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, exองอาจ ถาพรภาษี, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการจับฝุ่นละอองของพรรณไม้เลื้อย", วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 175-186
2011 inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, "สมรรถนะการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของผนังไม้เลื้อย", Journal of Architectural/Planning Research and Studies. , ปีที่ 7, ฉบับที่ 2010, พฤษภาคม 2011, หน้า 175-190
Publish Year National Conference 1
2010 exสุดานันท์ จันทนป, inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "การศึกษารูปแบบและวัสดุสำหรับใช้เป็นโครงยึดเกาะแผงไม้เลื้อย", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7, 7 - 8 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Copyrights 1
2012 inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, "บลอคปลูกต้นไม้", Kasetsart University, 2012