การศึกษาและออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับอาหารเหลวความหนืดสูง