การศึกษาการตัดแต่งกิ่งและระยะปลูกที่เหมาะสมในการจัดการสบู่ดำ