การกำจัดสีย้อมและโลหะหนักที่ใช้ในการผลิตผ้าไหมโดยวิธีทางชีวภาพ

Publish Year National Conference 2
2008 exวัชรพันธ์ ศิริพันธุ์, exกุลลดา เอกบุญชู, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์, รองศาสตราจารย์, "การกำจัดน้ำเสียจากการย้อมสีผ้าไหม", การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1, 22 - 23 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exพจนีย์ โลมรัตน์, inนางสาวสุธาวดี (ยกเลิก) จิตประเสริฐ, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์, รองศาสตราจารย์, "การกำจัดสีย้อมและโลหะหนักที่ใช้ในการย้อมผ้าไหมโดย Pleurotus ostreatus", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Engineering, Architecture, Natural Resources and Environmental Management, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006