Conference

การกำจัดน้ำเสียจากการย้อมสีผ้าไหม
การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1
ชาติ
22 - 23 กันยายน 2008
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-