การสังเคราะห์ซิลิกาเมโซพอร์ชนิด SBA-15 จากเถ้าแกลบและการใช้เป็นตัวรองรับในการเร่งปฏิกิริยาการผลิตน้ำมันดีเซลบริสุทธิ์

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Synthesis of Alternative Fuels from C1 Using Rice Husk Ash Derived Catalysts (Invited Speaker – Material Sciences and Nanotechnology Session)", งานประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2008), 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2007 exAttaporn Nanta-ngern, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Synthesis of high uniformity SBA-15 mesoporous silica from rice husk ash", The 2nd Workshop on the utilization of rice husk and rice husk silica, 18 กรกฎาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย