การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงภัยของเขื่อนเพื่อการชลประทานในประเทศไทย

Publish Year National Conference 3
2010 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exนายณัฐวุธ อินมาลา, "ระบบการตรวจสภาพเขื่อนคอนกรีตบดอัดโดยสายตาโดยวิธีดัชนีความเสี่ยงเพื่อประเมินพฤติกรรมความปลอดภัยของเขื่อนขุนด่านปราการชล", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15, 12 - 14 พฤษภาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exนายภุชงค์ สุวรรณปากแพรก, "พฤติกรรมการเปลี่ยนรูปของเขื่อนหินถมดาดหน้าคอนกรีตจากการวิเคราะห์เครื่องมือวัดพฤติกรรมระหว่างการก่อสร้างและเก็บน้ำครั้งแรก : กรณีศึกษาเขื่อนแควน้อย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15, 12 - 14 พฤษภาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exนายณัฐวุธ อินมาลา, "การวิเคราะห์ความปลอดภัยของเขื่อนคอนกรีตบดอัดโดยจำลองการไหลซึมผ่านตัวเขื่อน กรณีศึกษา : เขื่อนขุนด่านปราการชล", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15, 12 - 14 พฤษภาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย