การพัฒนาโรงงานนำร่องผลิตน้ำมันปิโตรเลียมจากเศษพลาสติก

Publish Year National Journal 1
2008 exเฉลิมพล ฟุ้งธรรมสาร, exจตุรภัทร โพธา, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "การทำไพโรไลซิสร่วมกับการออกซิเดชันของพลาสติกเพื่อการประหยัดพลังงาน", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 21, ฉบับที่ 64, เมษายน - กรกฎาคม 2008, หน้า 25-33
Publish Year International Conference 2
2010 inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "Influence of operating condition on fluidized bed pyrolysis forpolypropylene cracking", The 17th Regional Symposium on Chemcal Engineering, 22 - 23 พฤศจิกายน 2010, อื่นๆ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2008 exวรัญญู ตันฑนะเทวินทร์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Plastic Pyrolysis Combined with Partial Oxidation and Gas Recycling in a Semi-Batch Reactor", 5th International Conference on “Combustion, Incineration/Pyrolysis and Emission Control (i-CIPEC 2008), 16 - 19 ธันวาคม 2008, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2013 exประภัสสร วิเลปนะ, exภัทรวรรณ กล่อมคุ้ม, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "สมรรถนะการแตกตัวของพอลิพรอพิลีนในปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบด", การประชุมวิชาการ วิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 "ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการจัดการพลังงานทางเลือกและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน", 17 - 18 ตุลาคม 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย