กระบวนการสร้างและสลายสารประกอบคาร์บอนของยางพารา

Publish Year International Journal 2
2009 exMai, J, exHerbette, S, exVandame, M, exKositsup, B, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exCavaloc, E, exJulien, JL, exAmeglio, T, exRoeckel-Drevet, P, "Effect of chilling on photosynthesis and antioxidant enzymes in Hevea brasiliensis Muell. Arg.", TREES-STRUCTURE AND FUNCTION, ปีที่ 23, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2009, หน้า 863-874
2009 exChantuma, P, exLacointe, A, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, exGohet, E, exClement, A, exGuilliot, A, exAmeglio, T, exThaler, P, "Carbohydrate storage in wood and bark of rubber trees submitted to different level of C demand induced by latex tapping", TREE PHYSIOLOGY, ปีที่ 29, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2009, หน้า 1021-1031
Publish Year International Conference 2
2008 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "ThaiFlux", AsiaFlux Workshop 2009 Integrating Cross-scale Ecosystem Knowledge: Bridges and Barriers , 17 - 19 พฤศจิกายน 2008, สาธารณรัฐเกาหลี
2007 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, "Sap flow and water status in adult rubber trees", IRRDB International Natural Rubber Conference, 12 - 13 พฤศจิกายน 2007