สรีรวิทยาการผลิตยางพารา

Sub Project

Publish Year National Journal 2
2004 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Respiration Rate and a Two-component Model of Growth and Maintenance Respiration in Leaves of Rubber (Hevea brasiliensis Muell. Arg.).", Kasetsart Journal, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2004, หน้า 311-319
2003 inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาค่า stomatal conductance ในใบยางพารา", วารสารวิชาการเกษตร (Thai Agricultural Research Journal), ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, กันยายน 2003, หน้า 0-0