การศึกษาผลของการเสื่อมสภาพเนื่องจากความร้อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของ ท่อเหล็กกล้า P235GH TC1 ที่ใช้ในหม้อไอน้ำในเรือ

  • ทุนอุดหนุนเพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการสร้างสรรค์ผลงาน ส่งเสริมให้คณาจารย์ทำงานวิจัยร่วมกับต่างประเทศ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

  • โครงการเดี่ยว

  • 2567 (2566-2567)

  • inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์

  • inดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี