Journal

การประเมินผลของธาตุแมงกานีสต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าผสมต่ำโดยวิธีการวิเคราะห์ทางอุณหพลศาสตร์
Journal of Advanced Development in Engineering and Science (ISSN: 29851637)
14
39
17-30
มกราคม - เมษายน 2024
ชาติ
-
Article
-
-