Search Result of "SINGHA-MANOKRUEA"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลของการเสื่อมสภาพเนื่องจากความร้อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของ ท่อเหล็กกล้า P235GH TC1 ที่ใช้ในหม้อไอน้ำในเรือ (2024)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนเพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการสร้างสรรค์ผลงาน ส่งเสริมให้คณาจารย์ทำงานวิจัยร่วมกับต่างประเทศ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. ธีร์ เชาวนนทปัญญา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมทางทะเล

Resume