เทคนิคการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตปลาส้มในสภาวะไร้อากาศ