ระบบบรรจุและบรรจุภัณฑ์มาตรฐานสำหรับขนส่งและกระจายผลิตผลเกษตรมูลค่าสูงในโซ่ความเย็นระดับภูมิภาคและนานาชาติ