การวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ทางพันธุกรรมปลากัดพื้นเมืองอย่างยั่งยืนการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงเศรษฐกิจ

Sub Project

Publish Year International Journal 7
2022 exThitipong Panthum, exKitipong Jaisamut, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exSyed Farhan Ahmad, ex Lalida Kongkaew, exWongsathit Wongloet, inดร.สหภพ ดอกแก้ว, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Something Fishy about Siamese Fighting Fish (Betta splendens) Sex: Polygenic Sex Determination or a Newly Emerged Sex-Determining Region?", Cells, ปีที่ 11, ฉบับที่ 11, มิถุนายน 2022, หน้า 1764
2022 exPish Wattanadilokchatkun, exThitipong Panthum, exKitipong Jaisamut, exSyed Farhan Ahmad, inดร.สหภพ ดอกแก้ว, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Characterization of Microsatellite Distribution in Siamese Fighting Fish Genome to Promote Conservation and Genetic Diversity", Fishes, ปีที่ 7, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2022, หน้า 251
2021 exDung Ho My Nguyen, exThitipong Panthum, exJatupong Ponjarat, exNararat Laopichienpong, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exWorapong Singchat, exSyed Farhan Ahmad, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "An Investigation of ZZ/ZW and XX/XY Sex Determination Systems in North African Catfish (Clarias gariepinus, Burchell, 1822)", Frontier in Genetics, ปีที่ 11, ฉบับที่ 562856, มกราคม 2021
2021 exThitipong Panthum, exNararat Laopichienpong, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exWorapong Singchat, exDung Ho My Nguyen, exNattakan Ariyaraphong, exSyed Farhan Ahmad, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exTariq Ezaz, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "The Snakeskin Gourami (Trichopodus pectoralis) Tends to Exhibit XX/XY Sex Determination", fishes, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2021
2020 exZuzana Majt?nov? , exPeter J. Unmack, exTulyawat Prasongmaneerut, exFoyez Shams , inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exPetr R?b , exTariq Ezaz, "Evidence of Interspecific Chromosomal Diversification in Rainbowfishes (Melanotaeniidae, Teleostei)", GENES, ปีที่ 11, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 818-818
2020 exWorapong Singchat, exSyed Farhan Ahmad, exNararat Laopichienpong, exAorarat Suntronpong, exTavun Pongsanarm, exThitipong Panthum, exNattakan Ariyaraphong, exNavapong Subpayakom, inดร.สหภพ ดอกแก้ว, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Complete mitochondrial genome of Mahachai betta, Betta mahachaiensis (Teleostei: Osphronemidae)", Mitochondrial DNA Part B Resources, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2020, หน้า 3077-3079
2020 exSyed Farhan Ahmad, exNararat Laopichienpong, exWorapong Singchat, exAorarat Suntronpong, exTavun Pongsanarm, exThitipong Panthum, exNattakan Ariyaraphong, exJakaphan Bulan, exTanawat Pansrikaew, exKornsuang Jangtarwan, exNavapong Subpayakom, inดร.สหภพ ดอกแก้ว, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Next-generation sequencing yields complete mitochondrial genome assembly of peaceful betta fish, Betta imbellis (Teleostei: Osphronemidae)", Mitochondrial DNA Part B , ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2020, หน้า 3856-3858