การศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อยอดท่อนพันธุ์ุมันสำปะหลังด้วย Manihot glaziovii เพื่อลดความเสียหายเนื่องจากโรคใบด่างมันสำปะหลัง