การประเมินโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year National Journal 1
2020 inดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์, inนายจตุรงค์ ตันนุกูล, inนางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์, inนางสาวกนกวรรณ นาควารี, "การประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ทำหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารวิชาการ ปขมท., ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 122-128
Publish Year National Conference 1
2020 inดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์, inนายจตุรงค์ ตันนุกูล, inนางประวีณ์นุช เกตุแก้ว, inนางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์, "ทัศนคติของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ต่อระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย