Journal

การประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ทำหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสารวิชาการ ปขมท. (ISSN: 16867777)
9
2
122-128
พฤษภาคม - สิงหาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-