Journal

การพัฒนาการฝึกอบรมออนไลน์ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
35
3
1-13
กันยายน - ธันวาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-