Journal

การพัฒนาการฝึกอบรมออนไลน์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
35
3
109-121
กันยายน - ธันวาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-