การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวพิษณุโลก 2 และปทุมธานี1 ให้ทนทานต่ออุณหภูมิในช่วงเจริญพันธุ์ (ปีที่ 3)

Publish Year International Journal 2
2020 exPawat Nakwilai, exSulaiman Cheabu, exPossawat Narumon, exChatree Saensuk, inนายศิวเรศ อารีกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluation of japonica rice (Oryza sativa L.) varietiesand their improvement in terms of stability, yield andcooking quality by pure-line selection in Thailand", Science Asia, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, เมษายน 2020, หน้า 157-168
2019 exสุไลมาน เจ๊อาบู, exณัฏฐ์ พานิชวงษ์, exปริศนา รัตนเมตตา, exบุญธง วสุรีย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inนายศิวเรศ อารีกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Screening for Spikelet Fertility and Validation of Heat Tolerance in a Large Rice Mutant Population", Rice Science, ปีที่ 26, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 229-238
Publish Year National Journal 2
2019 exวิทวรรธน์ พรมมาศ, exZin Myo Nwe, exปฏิวัติ สุขกุล, inนายศิวเรศ อารีกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินพันธุ์เชื้อพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองภายใต้สภาพนาน้ำขังในเขตภาคกลาง", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ suppl 1, มกราคม 2019, หน้า 557-562
2019 exZin Myo Nwe, exวิทวรรธน์ พรมมาศ, inนายศิวเรศ อารีกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Phenotypic Evaluation of Root Angle in F2 Segregation by Crossing between Upland and Lowland Rice (Oryza Sativa)", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ Suppl 1, มกราคม 2019, หน้า 563-568