แคลเซียมซิลิเกตในน้ำทะเลเพิ่มขึ้นจากน้ำเสียที่บำบัดแล้ว และจากแหล่งน้ำที่เป็นภูเขาหินปูน ที่มีผลต่อการเติบโตของหอยแมลงภู่