โครงการศึกษาชนิด/พันธุ์ไม้สเพื่อปลูกเป็นสวนป่าและการอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์

Publish Year National Journal 1
2018 exจิราภา พลลุน, inดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของกรรมวิธีการกรีดยางสำหรับไม้สนบนพื้นที่สูงต่อคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของยางสนทางภาคเหนือของประเทศไทย", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 118-129
Publish Year National Conference 1
2017 inดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมพร แม่ลิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชิต ลำใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรรษชล หนูเทพ, exกิตติศักดิ์ จินดาวงศ์, exอำไพ พรลีแสงสุวรรณ์, exสมชาย เนืองนอง, "โครงการศึกษาชนิด/พันธุ์ไม้สนเพื่อปลูกเป็นสวนป่าและการอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์", การนำเสนอผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (ประจำปีงบประมาณ 2560), 12 กันยายน 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย