การใช้เรื่องเล่าสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

Publish Year National Conference 2
2018 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การถ่ายทอดเรื่องเล่าพื้นบ้าน "ตำนานวัวโพง" ในอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน", การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "ล่องล้านนา: ภาษา วรรณคดี ประเพณีพิธีกรรม วัฒนธรรมดนตรี สู่วิถีการท่องเที่ยว", 20 กันยายน 2018, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนางสาวจริยา สุพรรณ, "พระธาตุสำคัญในอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน:เรื่องเล่า ความเชื่อและประเพณีพิธีกรรม", การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่องล่องล้านนา: ภาษาวรรณคดี ประเพณีพิธีกรรม วัฒนธรรมดนตรี สู่วิถีการท่องเที่ยว, 20 กันยายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย