Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง "ล่องล้านนา: ภาษา วรรณคดี ประเพณีพิธีกรรม วัฒนธรรมดนตรี สู่วิถีการท่องเที่ยว" (ISBN: 9786162784842)
ชาติ
20 กันยายน 2018
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-